Мотиви за въвеждане на иновацията


Нашите ученици изучават два чужди езика и знанията и уменията в областта на медиите и комуникацията ще повиши тяхната компетентност и конкурентноспособност на пазара на труда.

Те използват модерните медии като средство за информация и поле за изява, но не познават достатъчно добре опасностите, които тези медии крият.

Именно по-задълбоченото познаване на новите медии е целта на въведената иновация за новопостъпилите осмокласници през учебната 2021/2022 година в профил «Чужди езици».

Цели на иновацията

Успоредно с овладяването на чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.

С помощта на медиите учениците ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво.

Чрез компетентностния подход ще изучат клисификацията на аудио, визуални и аудиовизуални медии, техните области на приложение и силни страни; видовете стилистични нива; различните журналистически жанрове и особеностите на деловата кореспонденция.

Ще преминат към прилагане на натрупаните знания, като в практически проекти ще анализират критично различни медийни изяви, ще създадат свой собствен медиен продукт – създаване на радио „Езикова гимназия“.