Описание на иновацията

Срок на иновацията - три години:

Внедряване на иновативно учебно съдържание и среда за обучение за учениците, участващи в проекта.
Повишаване на медийната грамотност едновременно с напредъка по съответния чужд език.
Учениците са провокирани да се изразяват устно и писмено и да използват медийни ресурси.

Въвеждане на нов учебен предмет „Основи на медии и комуникация“ в 8 клас за учебната 2021/2022 г. - 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

Обучението е насочено към овладяване на базови знания и умения, свързани с медиите, с цел изграждането на комуникативна компетентност на ученика и приложението ѝ в областта на дигиталните технологии.

В този клас се придобиват основни знания и умения за общуване на чужд език в интернет.

Формират се нови знания и умения за писане на имейл, проучване, документален филм, опростени новини, съобразно езиковото ниво на учениците.

Акцентът е върху използването на адаптивни учебни медийни материали, целящи да формират умения за използване на основните понятия в живото общуване.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 9 клас за учебната 2022/2023 година – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

В този клас се изучават систематично видовете медии, придобиват се базови знания и умения за жанровете, дебатиране, (журналистическо) проучване, интервю, репортаж, коментар.

В този клас се придобиват основни знания и умения за общуване на чужд език в интернет.

Формират се нови знания и умения за изготвяне на писмени и устни текстове по същите жанрове.

Акцентът в обучението в 9 клас е върху използването на адаптивни и интерактивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за прилагане на технологиите и новите медии.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 10 клас за учебната 2023/2024 г. – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

В 10-ти клас ще се приложат натрупаните теоретични знания: анализи на източници за достоверност, коментари и презентации на тема фалшиви новини, цензура и свобода на словото, репортажи за актуални политически, икономически и културни събития от живота на града, интервюта, организация и провеждане на дискусионно студио.